♥ För närvarande 19 365 viner bara för dig! ♥
Alla priser är inklusive punktskatter!
Säker förpackning!
Pålitlig frakt!

Ångerrätt och formulär

Avbokningspolicy och avbokningsblankett

Konsumenter har rätt till ångerrätt enligt följande bestämmelser, varvid en konsument är en fysisk person som ingår en rättslig transaktion i syften som huvudsakligen inte kan hänföras till hans kommersiella eller självständiga yrkesverksamhet:

A. Avbeställningspolicy

Ångerrätt

Du har rätt att ångra detta avtal inom fjorton dagar utan att ange något skäl.

Ångerfristen är fjorton dagar från den dag då du eller en tredje part som du har angett och som inte är transportören har eller har tagit de sista varorna i besittning.

Som ett undantag ska ångerfristen vid ett avtal om regelbunden leverans av varor under en bestämd tidsperiod vara fjorton dagar från den dag då du eller en av dig angiven tredje part, som inte är transportören, har tagit eller har tagit de första varorna i besittning.

För att utöva din ångerrätt måste du informera oss (VINELLO retail GmbH, Bärensteiner Str. 30, 01277 Dresden, Tyskland, tfn: 035146925655, e-post: [email protected]) genom en tydlig förklaring (t.ex. brev eller e-post som skickas med posten) om ditt beslut att frånträda detta avtal. Du kan använda den bifogade förlagan till ångerblankett för detta ändamål, vilket dock inte är obligatoriskt.

För att iaktta ångerfristen räcker det att du skickar meddelandet om utövandet av ångerrätten innan ångerfristen löper ut.

Konsekvenser av återkallelsen

Om du ångrar detta avtal måste vi återbetala alla betalningar som vi har mottagit från dig, inklusive leveranskostnader (med undantag för extra kostnader till följd av att du har valt en annan typ av leverans än den billigaste standardleverans som vi erbjuder), utan dröjsmål och senast inom fjorton dagar från den dag då vi mottog underrättelsen om att du ångrar detta avtal. För denna återbetalning kommer vi att använda samma betalningsmedel som du använde för den ursprungliga transaktionen, om inte annat uttryckligen överenskommits med dig; i inget fall kommer du att debiteras för denna återbetalning. Vi kan vägra återbetalning tills vi har fått tillbaka varorna eller tills du har lämnat bevis på att du har returnerat varorna, beroende på vilket som inträffar först.

Du måste returnera eller överlämna varorna till oss utan dröjsmål och i alla fall senast fjorton dagar från den dag då du meddelar oss att du häver detta avtal. Tidsfristen är uppfylld om du skickar varorna före utgången av perioden på fjorton dagar.

Du ska stå för de direkta kostnaderna för att skicka tillbaka varorna. De direkta kostnaderna för att returnera varorna uppskattas till högst cirka 80 euro för varje sådant föremål när det gäller varor som på grund av sin beskaffenhet inte kan returneras till oss på normalt sätt per post (expeditionsvaror).

Du behöver endast betala för varornas eventuella värdeförlust om denna värdeförlust beror på hantering av varorna som inte är nödvändig för att kontrollera varornas skick, egenskaper och funktion.

Uteslutning eller förtida upphörande av ångerrätten

Ångerrätten gäller inte för avtal om leverans av alkoholhaltiga drycker, vars pris avtalades vid tidpunkten för avtalets ingående, men som kan levereras tidigast 30 dagar efter avtalets ingående och vars aktuella värde beror på fluktuationer på marknaden som företagaren inte har något inflytande över.

Ångerrätten gäller inte för konsumenter som inte tillhör en medlemsstat i Europeiska unionen vid tidpunkten för avtalets ingående och vars enda hemvist och leveransadress ligger utanför Europeiska unionen vid tidpunkten för avtalets ingående.

Allmän information

1) Vänligen undvik skador och föroreningar på varorna. Vänligen returnera varorna till oss i originalförpackningen med alla tillbehör och med alla förpackningsdelar. Använd vid behov en skyddande ytterförpackning. Om du inte längre har originalförpackningen, använd då ett lämpligt emballage för att säkerställa ett tillräckligt skydd mot transportskador.
2) Vänligen returnera inte varorna till oss fraktfritt.
3) Observera att de ovannämnda punkterna 1-2 inte är en förutsättning för att ångerrätten ska kunna utövas effektivt.

B. Avbeställningsblankett

Om du vill häva avtalet ska du fylla i och skicka tillbaka denna blankett.

Till

VINELLO retail GmbH
Bärensteiner Str. 30
01277 Dresden
Tyskland
E-post: [email protected]

Jag/vi (*) återkallar härmed det avtal som jag/vi (*) ingått om köp av följande varor (*)/ tillhandahållande av följande tjänst (*)

_______________________________________________________

_______________________________________________________

Beställt den (*) ____________ / mottagit den (*) __________________

________________________________________________________
Konsumentens/konsumenternas namn

________________________________________________________
Konsumentens adress

________________________________________________________
Konsumentens (konsumenternas) namnteckning (endast om det rör sig om pappersmeddelanden)

_________________________
Datum

(*) Stryk det som inte är tillämpligt

Upp Upp
Upp