♥ För närvarande 19 365 viner bara för dig! ♥
Alla priser är inklusive punktskatter!
Säker förpackning!
Pålitlig frakt!

Allmänna villkor

Allmänna villkor och kundinformation

I. Allmänna villkor

§ 1 Grundläggande bestämmelser

(1 ) Följande villkor gäller för alla avtal som du ingår med oss som leverantör(VINELLO retail GmbH) via webbplatsen www.vinello.de. Om inget annat avtalats, motsätter vi oss att du inkluderar dina egna villkor som du använder.

(2 ) En konsument i den mening som avses i följande bestämmelser är varje fysisk person som ingår en rättslig transaktion för ändamål som huvudsakligen inte kan hänföras till hans eller hennes kommersiella eller självständiga yrkesverksamhet. En företagare är en fysisk eller juridisk person eller ett rättskapabelt partnerskap som vid ingåendet av en rättslig transaktion agerar inom ramen för sin självständiga yrkesmässiga eller kommersiella verksamhet.

§ 2 Upprättande av avtalet

(1 ) VINELLOs erbjudanden kan ändras och utgör inte ett erbjudande om att ingå ett köpeavtal. Fel och förhandsförsäljning förbehålls.

(2 ) Köparens beställning av varor är ett bindande anbud. Det sker genom elektronisk överföring av det ifyllda beställningsformuläret i onlineförfarandet.

(3 ) Genom att lämna anbudet bekräftar köparen att han har fyllt 18 år. VINELLO gör avtalets giltighet beroende av att köparen är myndig och har full rättskapacitet.

(4 ) Köpekontraktet är avslutat när VINELLO accepterar köparens erbjudande genom att skicka varorna eller en separat orderbekräftelse eller genom att leverera varorna. Om orderbekräftelsen eller leveransen av de beställda varorna inte sker inom två veckor är köparen inte längre bunden av sin beställning.

(5 ) Om de varor som köparen beställt inte finns tillgängliga förbehåller sig VINELLO rätten att inte utföra eller utföra med fördröjning. VINELLO ska omedelbart informera köparen om att varan inte är tillgänglig. Betalningarna kommer då att återbetalas utan dröjsmål. VINELLO levererar till privatkunder i mängder som är vanliga för hushåll. VINELLO har rätt att göra delleveranser. Ytterligare fraktkostnader ska endast uppstå efter uttryckligt avtal.

(6 ) Avtalstexter lagras. Beställningsuppgifter kan hämtas från mottagningsbekräftelsen.

§ 3 Avtalets giltighetstid / uppsägning av abonnemangsavtal

(1 ) Abonnemangsavtalet som ingåtts mellan dig och oss har den överenskomna löptiden. Om avtalet inte sägs upp av någon av parterna i textform (t.ex. e-post) tre veckor före avtalets utgång (i den mån ingen annan tidsfrist anges i respektive erbjudande), ska avtalet förlängas tyst med den överenskomna grundperioden i varje enskilt fall. Om den grundläggande löptiden är längre än ett år får avtalet dock endast förlängas med ett år i taget.

(2 ) Rätten att säga upp avtalet utan uppsägningstid av god anledning kvarstår oförändrad.

§ 4 Slutande av kursavtal

(1 ) VINELLOs erbjudanden kan ändras och utgör inte ett erbjudande om att ingå ett köpeavtal. Fel och förhandsförsäljning förbehålls.

(2 ) Kundens beställning av kursen är ett bindande erbjudande. Det sker genom elektronisk överföring av det ifyllda beställningsformuläret i onlineförfarandet.

(3) VINELLO gör avtalets giltighet beroende av att köparen har full rättskapacitet.

(4 ) Köpeavtalet ingås när VINELLO accepterar köparens anbud genom att skicka en separat orderbekräftelse. Om beställningsbekräftelsen inte skickas inom två veckor är köparen inte längre bunden av sin beställning.

(5 ) Om den kurs som beställts av köparen inte är genomförbar förbehåller sig VINELLO rätten att inte tillhandahålla tjänsten eller att tillhandahålla den med fördröjning. VINELLO kommer omedelbart att informera köparen om att varan inte är tillgänglig. Betalningarna kommer då att återbetalas utan dröjsmål. 

(6 ) Avtalstexter lagras. Beställningsuppgifter kan hämtas från mottagningsbekräftelsen.

§ 5 Genomförande av kurser

(1 ) Genomförandet av kurserna i den form som beskrivs i respektive erbjudande ska äga rum på de överenskomna datumen.

(2 ) I den mån genomförandet av kurserna är beroende av antalet deltagare ska minimiantalet deltagare fastställas i respektive erbjudande.

Om minimiantalet deltagare inte uppnås kommer vi att informera dig skriftligen (t.ex. via e-post) minst 7 dagar före kursstart om att den bokade kursen inte kommer att äga rum. I detta fall kommer alla tjänster som redan har tillhandahållits att återbetalas omedelbart.

(3 ) Om ett enskilt evenemang ställs in på grund av kursledarens kortvariga frånvaro på grund av sjukdom eller av någon annan viktig orsak, återbetalas de redan utförda tjänsterna omedelbart.

Om ett evenemang består av flera datum och ett datum ställs in på grund av att kursledaren är kortvarigt frånvarande på grund av sjukdom eller annan viktig orsak, kommer det inställda datumet att ersättas med ett alternativt datum.

(4 ) I samband med användningen av kurslokaler och föremål måste du följa de regler som finns på plats. Du måste följa våra instruktioner eller kursledarens instruktioner.

§ 6 Återkallelse/avbokning

(1 ) Du kan avbryta avtalet kostnadsfritt fram till 1 dag före kursstart. Avbokningen måste ske i textform (t.ex. e-post). Det relevanta datumet för att hålla tidsfristen är det datum då vi får meddelandet om återkallelse.

Det är inte längre möjligt att avbryta en kurs mindre än 1 dag före kursstart.

(2 ) Vid uteblivet eller partiellt deltagande i den bokade kursen är ingen återbetalning av kursavgiften möjlig.

(3 ) Den lagstadgade ångerrätten påverkas inte av detta; den existerar oberoende av om denna ytterligare ångerrätt finns eller inte finns.

§ 7 Ersättande deltagare

Du kan utse en ersättare när som helst innan kursen börjar. Du får inga kostnader för denna ombokning.

§ 8 Särskilda avtal om erbjudna betalningsmetoder

(1 ) Kreditbedömning

Om vi gör förskottsbetalningar, t.ex. betalning via faktura eller autogiro, kommer dina uppgifter att överföras till Tesch mediafinanz GmbH, Weiße Breite 5, 49084  Osnabrück, för att kontrollera din kreditvärdighet på grundval av matematisk-statistiska förfaranden för att skydda våra legitima intressen. Vi förbehåller oss rätten att neka dig betalningsmetoden för kontokort eller direktdebitering till följd av kreditkontrollen.

(2) SEPA Direct Debit (Basic och/eller Company Direct Debit)

När du betalar med SEPA-kärndebitering eller SEPA-företagsdebitering ger du oss tillstånd att ta ut fakturabeloppet från det angivna kontot genom att utfärda ett motsvarande SEPA-mandat. 

Direktdebiteringen dras inom 5-10 dagar för leveranser i Tyskland och inom 5-10 dagar för leveranser utomlands efter att avtalet har ingåtts.

Tidsfristen för att skicka förhandsbesked (förhandsbesked) förkortas till fem dagar före förfallodagen. Du är skyldig att se till att det finns tillräckligt med pengar på ditt konto på förfallodagen. Om en returdebitering sker på grund av ditt fel ska du stå för de bankavgifter som uppstår.

9 § 9 Förbehållsrätt, äganderättsförbehåll

(1 ) Du kan endast utöva en retentionsrätt i den mån den gäller fordringar från samma avtalsförhållande.

(2)  Varorna förblir vår egendom tills köpesumman har betalats i sin helhet.

(3)  Om du är företagare ska dessutom följande gälla:

a ) Vi behåller äganderätten till varorna tills alla fordringar som uppstår i samband med den aktuella affärsrelationen har betalats i sin helhet. Innan äganderätten till de varor som omfattas av äganderättsförbehållet överförs är det inte tillåtet att pantsätta eller överföra äganderätten som säkerhet.

b) Du får sälja varorna vidare inom ramen för den ordinarie verksamheten. I det här fallet överlåter du redan nu alla fordringar till ett belopp motsvarande fakturabeloppet som du får från återförsäljningen till oss; vi godkänner överlåtelsen. Du har också rätt att driva in fordran. Om du inte uppfyller dina betalningsskyldigheter på ett korrekt sätt förbehåller vi oss dock rätten att driva in fordran själv.

c) Om reservationsvarorna kombineras och blandas, förvärvar vi delägarskap i den nya varan i förhållande till reservationsvarornas fakturavärde i förhållande till de övriga bearbetade varorna vid bearbetningstillfället.

d) Vi åtar oss att på din begäran frigöra de säkerheter som vi har rätt till i den mån som det realiserbara värdet av våra säkerheter överstiger den fordran som ska säkras med mer än 10 %. Valet av de säkerheter som skall frisläppas skall åligga oss.

§ 10 Garanti

(1 ) De lagstadgade rättigheterna till ansvar för fel ska tillämpas.

(2 ) Som konsument uppmanas du att omedelbart efter leveransen kontrollera varorna för att se om de är kompletta, om det finns uppenbara fel eller transportskador och att meddela oss och transportören eventuella klagomål så snart som möjligt. Om du underlåter att göra detta påverkar det inte dina lagstadgade garantianspråk.

(3 ) Om du är företagare gäller följande som avvikelse från ovanstående garantibestämmelser:

a)  Endast våra egna specifikationer och tillverkarens produktbeskrivning anses vara godkända när det gäller varans kvalitet, men inte annan reklam, offentliga kampanjer och tillverkarens uttalanden.

b)  I händelse av fel ska vi, efter eget gottfinnande, ge garanti genom att avhjälpa felet eller genom efterleverans. Om avhjälpandet av fel misslyckas kan du efter eget gottfinnande kräva prisavdrag eller häva avtalet. Avhjälpande av fel ska anses ha misslyckats efter ett andra misslyckat försök, såvida inte föremålets eller felets art eller andra omständigheter tyder på något annat. Vid avhjälpande av fel är vi inte skyldiga att stå för de ökade kostnader som uppstår vid transport av varorna till en annan plats än platsen för utförandet, såvida inte en sådan transport är förenlig med varornas avsedda användning.

c)  Garantiperioden är ett år från det att varorna levererats. Förkortningen av tidsfristen skall inte tillämpas.

- för skador som orsakats av oss och som beror på skada på liv, lem eller hälsa och för andra skador som orsakats uppsåtligen eller genom grov vårdslöshet;

- i den mån vi på ett bedrägligt sätt har dolt felet eller har tagit på oss en garanti för varans kvalitet;

- när det gäller föremål som har använts för en byggnad i enlighet med deras vanliga användning och som har orsakat dess bristfällighet;

- när det gäller lagstadgade regressrättigheter som du har mot oss i samband med rättigheter som uppstår på grund av defekter.

§ 11 Val av lag, ort för fullgörande, behörig domstol

(1)  Tysk lag ska tillämpas. När det gäller konsumenter ska detta lagval endast gälla i den mån som det skydd som ges genom tvingande bestämmelser i lagen i den stat där konsumenten har sin vanliga vistelseort inte upphävs till följd av detta (förmånlighetsprincipen).

(2)  För alla tjänster som uppstår i samband med affärsförbindelserna med oss är platsen för utförandet och jurisdiktionen vårt säte, i den mån du inte är en konsument utan en köpman, en offentligrättslig juridisk person eller en offentligrättslig specialfond. Detsamma gäller om du inte har en allmän jurisdiktionsplats i Tyskland eller EU eller om din hemvist eller vanliga vistelseort är okänd när talan väcks. Rätten att också väcka talan vid domstolen vid en annan lagstadgad behörig ort påverkas inte av detta.

(3)  Bestämmelserna i FN:s konvention om avtal om internationella köp av varor är uttryckligen inte tillämpliga.

§ 12 Skydd av minderåriga

(1)  Vid försäljning av varor som omfattas av bestämmelserna i den tyska lagen om ungdomsskydd ingår vi endast avtalsförhållanden med kunder som har uppnått den lagstadgade minimiåldern.

Befintliga åldersgränser anges i respektive artikelbeskrivning.

(2)  Genom att skicka din beställning bekräftar du att du har uppnått den lagstadgade minimiåldern och att de uppgifter du har lämnat om ditt namn och din adress är korrekta. Du är skyldig att se till att endast du själv eller personer som du har bemyndigat att ta emot leveransen och som har uppnått den lagstadgade minimiåldern tar emot varorna.

(3)  I den mån vi enligt lag är skyldiga att utföra en ålderskontroll ska vi instruera den logistiktjänsteleverantör som fått i uppdrag att överlämna leveransen endast till personer som har uppnått den lagstadgade minimiåldern och att i tveksamma fall låta visa upp identitetskortet för den person som tar emot varorna för ålderskontrollen.

(4 ) I den mån vi i respektive artikelbeskrivning anger att du måste ha fyllt 18 år för att kunna köpa varorna ska ovanstående punkter 1-3 gälla med förbehållet att myndighetsåldern måste vara närvarande istället för den lagstadgade minimiåldern.

 

 _______________________________________________________________________________________

 

II. kundinformation 

1. Säljarens identitet

VINELLO retail GmbH
Bärensteiner Str. 30
01277 Dresden
Tyskland
Telefon: 0351 469 256 57
E-post: [email protected]

 Alternativ tvistlösning:

 Europeiska kommissionen tillhandahåller en plattform för tvistlösning utanför domstol online (ODR-plattform), som finns på https://ec.europa.eu/odr (https://ec.europa.eu/odr).

2. Information om ingående av avtalet

De tekniska stegen för ingående av avtalet, själva ingåendet av avtalet och möjligheterna till korrigering sker i enlighet med bestämmelserna "Ingående av avtalet" i våra allmänna villkor (del I).

3. Avtalsspråk, lagring av avtalstext

3.1 ) Avtalsspråket är tyska.

3.vi sparar inte hela avtalstexten. Innan du skickar beställningen  via systemet med kundkorg på nätet  kan du skriva ut avtalsuppgifterna eller spara dem elektroniskt med hjälp av webbläsarens utskriftsfunktion. När vi har mottagit beställningen skickas beställningsuppgifterna, den information som krävs enligt lag för distansavtal och de allmänna villkoren till dig på nytt via e-post. 3.

3.vid offertförfrågningar utanför systemet med kundkorg online får du alla avtalsuppgifter som en del av ett bindande anbud i textform, t.ex. via e-post, som du kan skriva ut eller spara elektroniskt.

4. Väsentliga egenskaper hos varorna eller tjänsterna

De viktigaste egenskaperna hos varorna och/eller tjänsterna finns i respektive erbjudande.

5. Priser och betalningsvillkor

5.(1 ) De priser som anges i respektive erbjudande samt fraktkostnaderna är totalpriser. De inkluderar alla priskomponenter inklusive alla tillämpliga skatter. 2.

5.fraktkostnaderna ingår inte i inköpspriset. De kan hämtas via en motsvarande knapp på vår webbplats eller i respektive erbjudande, visas separat i samband med beställningsprocessen och ska betalas av dig, såvida inte gratis leverans har utlovats. 3.

5.om leveransen sker till länder utanför Europeiska unionen kan det uppstå ytterligare kostnader som vi inte ansvarar för, t.ex. tullar, skatter eller avgifter för penningöverföring (kreditinstitutens överförings- eller växelkursavgifter), som du måste stå för. Du måste också stå för alla kostnader som uppstår för överföringen av medel i de fall då leveransen sker till en EU-medlemsstat men betalningen initierades utanför EU. 4.

5.de betalningsmetoder som är tillgängliga för dig visas under en motsvarande knapp på vår webbplats eller i respektive erbjudande. 5.

5.(5 ) Om inget annat anges i de enskilda betalningsmetoderna ska de betalningsfordringar som följer av det ingångna avtalet betalas omedelbart.

5.om inget annat avtalats måste betalning för kursbokning ske senast på kursdagen på plats före kursstart, annars finns det ingen rätt att delta.

6. Leveransvillkor

6.(1 ) Leveransvillkor, leveransdatum och eventuella leveransbegränsningar finns under en motsvarande knapp på vår webbplats eller i respektive erbjudande.

6.(2 ) Om du är konsument föreskrivs i lagen att risken för oavsiktlig förlust och oavsiktlig försämring av de sålda varorna under transporten inte övergår till dig förrän varorna överlämnas till dig, oavsett om transporten är försäkrad eller oförsäkrad. Detta gäller inte om du självständigt har anlitat ett transportföretag som inte har utsetts av företagaren eller en person som på annat sätt har utsetts att utföra transporten. 

Om du är företagare är det du som ansvarar för leverans och transport.

7. Rättsligt ansvar för fel 

Ansvaret för defekter regleras av bestämmelsen "Garanti" i våra allmänna villkor (del I). 

8. Avtalets löptid/uppsägning

Information om avtalstiden och villkoren för uppsägning finns i bestämmelsen "Avtalsperiod/uppsägning av abonnemangsavtal" i våra allmänna villkor (del I) och i respektive erbjudande.

Dessa allmänna villkor och kundinformation har utarbetats av Händlerbunds jurister som är specialiserade på IT-rätt och kontrolleras ständigt för att säkerställa att de överensstämmer med lagstiftningen. Händlerbund Management AG garanterar texternas juridiska säkerhet och är ansvarig i händelse av varningar. Mer information finns på följande adress: https://www.haendlerbund.de/agb-service (https://www.haendlerbund.de/agb-service).

senaste uppdatering: 17.06.2021

Upp Upp
Upp